+38 (04744) 3-43-82
Меню

Заморська Ірина Леонідівна

Заморська Ірина Леонідівна Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: ft@udau.edu.ua

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Заморська Ірина Леонідівна

Посада

Професор  кафедри харчових технологій

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія

Спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство», спеціалізація «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів», кваліфікація вчений агроном, диплом ЛО №001100 від 26 березня 1998 року

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Диплом ДД №008375 від 5 березня 2019 р.

Спеціальність 05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

Докторантура

2012-2015 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Теоретичне обгрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової

Вчене звання

Доцент кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів

Атестат 12 ДЦ  №026526 від 20 січня 2011 року

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  ПК 02070938/000233-17

Нагороди. звання

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р.

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації, 2019 р.

Стаж роботи

Загальний – 27 років

Науково-педагогічний – 20 років

Дисципліни, що викладає

«Технологія зберігання», «Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції», «Інноваційні технології консервованих продуктів», «Інноваційні технології харчової продукції»

Має  100 наукових та навчально-методичних праць з яких: 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 77 наукових праць, 8 патентів на корисну модель, співавтор типових програм навчальних дисциплін: «Інноваційні технології та продукти» для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», «Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції» для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство", програми підвищення кваліфікації фахівців з первинної обробки та зберігання найбільш поширених плодів та овочів в особистих селянських господарствах з метою їх реалізації. Була керівником розробки  Державного стандарту України ДСТУ 8329:2015 «Суниця. Зберігання в регульованому газовому середовищі».

Види і результати професійної діяльності

Заморської Ірини Леонідівни 

 

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

1

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1.Zamorska I. L. Soil mulching affects fruit quality in strawberry // Ecological consequences of increasing crop productivity: plant breeding and biotic diversity, Toronto: Apple Academic Press. 2014. Р. 168–173. (Scopus)

2. Zamorska I. L. Amino acid composition of strawberries // Temperate crop science and breeding: ecological and genetic studies. Oakville: Apple Academic Press. 2015. C. 171–181. (Web of science)

3. Zamorska I., Zamorskyi V., Volatile components of strawberry jam. Carpathian journal of food science and technology.  2019. Vol. 11, No.(2), pp. 84-92. (Scopus, Web of science)

4.   Zamorska I., Zamorskyi V., Halahur Y., Osyka V., Belinska S., Motuzka I., Bozhko T., Krasulya O., Fil M. Improvement of the technology of garden strawberry jam in combination with apple puree. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 11, No.11(102), pp. 14-22. (Scopus)

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Заморська І.Л., Волкова Т.В., Сасс А.В. Інноваційні технології збереження якості замороженої суниці садової для виробництва харчової продукції // Праці ТДАТУ.  2020. Вип. 20. Т. 2. С. 202-210.

2.  Заморська І. Вміст токсичних елементів в ягодах суниці садової та продуктах переробки з них // Технічні науки та технології. Чернігів. 2017.
№ 4 (10). С. 189–194.

3. Заморська І. Поліпшення консистенції заморожених  пюреподібних сумішей  на основі пюре суничного // Технічні науки та технології. Чернігів. 2018. №1 (11). С. 188–194.

4.Заморська І. Л. Зміни основних компонентів хімічного складу заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуроутримуючими властивостями // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2018. №26 (1302). С. 61–65.

5. Заморська І. Л. Леткі сполуки соку суничного натурального неосвітленого // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. Том 23. №1. С. 213–219.

6. Заморська І. Л. Застосування функції бажаності Харінгтона для комплексної оцінки якості ягід суниці садової // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Технічні науки. 2018. Вип. 20.  С. 53–56.

7. Заморська І. Оцінка технологічних властивостей ягід суниці садової // Технічні науки та технології. Чернігів. 2018. № 2 (12).С. 216–221.

8. Заморська І. Л. Підвищення вітамінної цінності заморожених  пюреподібних сумішей  // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2017. №4 (96). С. 202–209.

9. Заморська І. Л. Анатомічна будова заморожених ягід суниці залежно від попередньої обробки // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. Том 24. №2. С. 195–201.

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Zamorska Iryna, Volkova Tatyana/ Theoretical and scientific foundations of engineering: collective monograph /Apostolova R., Shembel E., Aurbach D., Markovsky B., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. P. 145-149.

2. Найченко, В. М. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів. Навчальний посібник // В. М. Найченко, І. Л. Заморська. Умань. Видавець «Сочінський». 2010. 328 с.

7

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології»

10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

1.   Завідуюча кафедрою технологій харчових продуктів.

2. Гарант другого (магістр) освітнього-наукового рівня спеціальності 181 Харчові технології.

12

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

1.    Спосіб попередньої обробки ягід суниці перед заморожуванням: пат. 109649 Україна, МПК А23В 7/04  / Осокіна Н. М.,Заморська І. Л.,

Оксюта А. А.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 02946; заявл. 22.03.2016., чинний з 25.08.2016. Бюл. № 16..

2.    Спосіб попередньої обробки ягід суниці перед заморожуванням: пат. 109650  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 02948; заявл. 22.03.2016., чинний з 25.08.2016. Бюл. № 16.

3.    Спосіб попередньої обробки ягід суниці перед заморожуванням: пат. 111206  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 02881; заявл. 22.03.2016., чинний з 10.11.2016. Бюл. № 21.

4.    Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідної суміші на основі пюре з плодів вишні: пат. 112355  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявники та власники Заморська І. Л., Заморський В. В. – № u 2016 06842; заявл. 22.06.2016., чинний з 12.12.2016. Бюл. № 23.

5.    Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідних сумішей на основі суничного пюре: пат. 112358  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявники та власники Заморська І. Л., Заморський В. В. – № u 2016 06853; заявл. 22.06.2016., чинний з 12.12.2016. Бюл. № 23.

6.    Спосіб виробництва замороженої плодово-ягідних сумішей на основі яблучного пюре: пат. 115971  Україна, МПК А23В 7/04 / Заморська І. Л., Заморський В. В.; заявники та власники Заморська І. Л., Заморський В. В. – № u 2016 06788; заявл. 22.06.2016., чинний з 10.05.2017. Бюл. № 9.

13

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Інноваційні технології харчових продуктів» для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" ОР магістр. Умань, 2019. 22 с.

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Інноваційні технології харчових продуктів» для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" ОР магістр. Умань, 2019. 15 с.

3. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Інноваційні технології харчових продуктів» для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" ОР магістр. Умань, 2019. 92 с.

4. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Управління якістю і безпечністю продукції ресторанного господарства» для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" ОР «Магістр». Умань, 2020. 20 с.

5. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з курсу «Управління якістю і безпечністю продукції ресторанного господарства» для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" ОР «Магістр». Умань, 2020. 20 с.

6. Заморська І.Л. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з курсу «Технологія зберігання плодів та овочів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 12 с.

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Премія НАН України за кращу студентську наукову роботу студентці Оксюті А.А.

15

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Zamorska I. Zamorskyi V., Halahur Y., Osyka V., Belinska S., Motuzka I., Bozhko T., Krasulya O., Fil M. Quality investigation of frozen garden strawberries at partial dehydration before freezing. «EUREKA: Life Sciences». 2020. № 1, pp. 11-17.

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія