+38 (04744) 3-43-82
Меню

Токар Анастасія Юхимівна

Токар Анастасія Юхимівна Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: "Відмінник освіти України"
Посада: професор
Контактний телефон: (04744) 3-22-12
Email: ft@udau.edu.ua

 

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Токар Анастасія Юхимівна

Посада

Професор кафедри харчових технологій Уманського національного університету садівництва.

Освіта

Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова

Спеціальність «Технологія консервування»,кваліфікація  - інженер-технолог, диплом А-ІІ № 121507

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук

Диплом ДД №008749 від 10 листопада 2010 року

Спеціальність 06.01.15­ первинна обробка продуктів рослинництва

Докторантура

Уманський національний університет садівництва, 2005–2007 рр.

Тема дисертаційного дослідження

Формування якості плодів і ягід та її збереження за удосконаленої технології некріплених виноматеріалів

Вчене звання

Професор кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів

Атестат 12ПР № 007139 від 01 липня 2011 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Державний заклад освіти «Одеський інститут післядипломної освіти» Національного університету харчових технологій

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070938/000231-17 від 04 листопада 2017 р.

Нагороди , звання

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»

Подяка від науково-методичного центру інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України, 22 липня 2015 р.

Стаж роботи

Загальний ­ 52 рік

Науково-педагогічний ­ 31 років

Дисципліни, що викладає

«Технології консервування», «Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства», "Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі"


З 1968 до 1989 року працювала на Уманському консервному заводі на різних посадах: лаборант, технік-лаборант, хімік, інженер-технолог, майстер, старший майстер, начальник  зміни, начальник винного цеху, інженер-технолог II категорії консервного виробництва. З 1989 року до даного часу працює в Уманському національному університеті садівництва на посаді асистента, доцента, професора, завідувача кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, на даний час професор кафедри технологій харчових продуктів.

Автор та співавтор 163 навчально-методичних публікацій, з яких 3 підручники та 3 посібники; 115 статей:  96 – у фахових виданнях, одна публікація входить до наукометричної бази  Scopus, одна публікація  -  в Web of Science, 7 – в інших виданнях; 16 – патентів України; 4 – методичних   рекомендацій виробництву, в тому числі  двох стандартів, двох технологічних інструкцій. Учасник 30 Міжнародних та Всеукраїнських конференцій.

                                    Види і результати професійної діяльності

                                                 Токар Анастасії Юхимівни

 

Прізвище, ім’я  та по батькові викладача

Підпун-кти

пункту 30 Ліцензійних

умов

 

 

 

Показники виконання

 

Токар Анастасія Юхимівна

1

1. Combination of vegetable-fruit formulation   composition    for    obtaining     high  quality products /[ A. Tokar, L. Matenchuk,  Z. Kharchenko and outher] // ESTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES. 2018. 4/11 (94). P.55-60.

2. Ascorbic acid and phenolic substances in strawberry-based unfortified wine materials/Tokar A., Matenchuk L., Myroniuk S., Shcherbak M., Khareba V./ Харчова наука і технологія. Т.14. Випуск 1/2020. С.81–88.

 

 

 

2

1. Токар А.Ю., Щербак М.А. Хіміко-технологічна оцінка дріжджів у виготовленні некріплених виноматеріалів з плодів смородини чорної  // Виноградарство і виноробство.  Одеса,2015. С. 205–210.

2. Токар А.Ю., Миронюк С.С. Збереженість плодів баклажана за умови оброблення речовинами антимікробної дії // Зб. наук. пр. «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі». Харків: ХДУХТ, 2015. С. 400–409.

3. Попова Н.В., Токар А.Ю., Миронюк С.С. Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на мікробіологічне псування плодів баклажана  // Наук. пр. НУХТ.  К.: НУХТ, 2015. Т. 2.  № 3. С 231–237.

4. Токар А.Ю.  Зміна вмісту органічних кислот під час бродіння плодових сусел  // Вісник Уманського НУС. 2015.  №2.  С.39–43.

5. Токар А.Ю., Руда Н.С. Конкурентоспроможність консервованих продуктів з плодів та овочів // Зб. наук. пр. Уманського НУС.  Вип. 88. Ч.2: Умань, 2016. С. 109–115.

6. Миронюк С.С., Токар А.Ю. Вплив оброблення баклажанів на зменшення всмоктування олії під час їх обсмажування // Зб. Наук. пр. ХДУХТ «Прогресивні техніка і технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі». – Харків: ХДУХТ, 2016. – С.181– 192.

7. Вихід соку з яблук, оброблених інгібітором етилену після збирання, під час холодильного зберігання / Мельник О.В., Токар А.Ю., Дрозд О.О., Жмуденко Ю.М., Бойчева Н.П. // Вісник УНУС. 2017. №2. С.80–84.

8. Токар А.Ю., Миронюк С.С. Вплив способу оброблення баклажанів на якість закусочних консервів з них  // Техніка, енергетика, транспорт АПК: журнал Вінницького нац.. аграрн. ун-ту.  № 2(97).  2017.  Вінниця, 2017.  С. 89–94.

9. Токар А.Ю. Відбір рас активних сухих дріжджів для виготовлення яблучних некріплених виноматеріалів / Токар А.Ю., Миронюк С.С., Матенчук Л.Ю. та ін.  // Зб. наук. пр. УНУС. 2017. Вип. 91. Ч.І: с.-г. науки. С.92–99.

10.  Токар А.Ю., Миронюк С.С., Волкова Т.В. Математичне моделювання технологічного процесу обсмажування овочів в олії // Наук. праці НУХТ. 2018. Т.24. №1. С. 228–233

11. Хіміко-технологічна оцінка сортових яблучних соків / [Войцехівський В.І., Войцехівська О.В., Токар А.Ю., Кузнєцов А.В.] // International periodic scientific journal. ONLINE: www.moderntechno.de. Modern engineering and innovative technologies. Technical sciences Issue. № 5. Vol. 3. October 2018. C.96- 99.

12. Формування якості некріплених суничних виноматеріалів за використання різних рас дріжджів // Наукові праці НУХТ. Т.24. № 6. С.179–187.

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28636/4/Том24_%236%20%282%29.pdf

13. Тokar А.Yu., Gayday I.V., Yushina O.Yu., Litovchenko O.M., Voitsekhivskyi V.I. Optimize the fermentation process of strawberry must for unfortified wine //  Наукові доповіді НУБіП України.  Біологія, біотехнологія, екологія. № 2 (78), 2019. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/12611.

14. Токар А.Ю. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Айдаред у виготовленні некріплених солодких вин / А.Ю. Токар, І.В. Гайдай, Л.Ю. Матенчук, З.М. Харченко // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського, Т. 30 (69), № 3, 2019, Ч. 2, С. 107-113.

15.  Токар А. Биологическая ценность плодов малины  / Войцехівський В., Андрусик А., Васьковський Б., Войцехівська О., Васьковська С., Токар А. // Вісник Київського нац. ун-ту  ім. Тараса Шевченка. 2019. Вип.1(26). С.21–25.

16. Токар А.Ю. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Спартан для солодких вин/ Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю., Харченко З.М., Миронюк С.С., Войцехівський В.І. // Збірник наук. пр. УНУС. № 95. Сільськогосподарські науки. 2019. С.44–55.

17. Технологічна експертиза сировини для виробництва соусів / Матенчук Л.Н., Токар А.Ю., Гайдай І.В., Рибчак О.С. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету:  наукове фахове видання.  ХДТАУ, гол. ред., д.т.н., проф. В.М. Кюрчев. Мелітополь: ХДТАУ, 2020. Вип. 20,  т. 1. С. 194-202.

18. Гайдай І.В., Матенчук Л.Ю., Токар А.Ю. Біологічно активні речовини деренових напоїв як функціональних продуктів харчування. Вчені записки Таврійського національного університету ім.  В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Т.31(70). №2. 2020. Ч.2. Київ:Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 95-99.

19.  Овочево-фруктові пюре функціонального призначення за застосування інноваційного обладнання / ·[Токар А.Ю., Харченко З.М., Матенчук Л.Ю., Войцехівський В.І.]. Вчені записки Таврійського національного університету ім.  В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Т.31(70). №3. 2020. Ч.2. Київ:Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 72-78.

 

 

3

1.Технологічні і теплові розрахунки вакуум-апаратів типу МЗС-320 у консервуванні: навчальний посібник / [А.Ю. Токар, З.М. Харченко, С.С. Миронюк та ін.]. ‒ Умань: Сочінський, 2012. ‒ 135 с.

2.Технології  консервування плодів та овочів: підручник / За заг. ред.А.Ю.Токар. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2015. – 568 с. (Гриф Мінагрополітики лист № 37-128-13/11821) – 30 %.

3. Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів: підручник для студентів ВНЗ спеціальності 181 «Харчові технології»/ Колектив авторів. Мелітополь, 2017. 291 с. ( Вченими радами УНУС та Таврійського державного агротехнологічного університету) -  30 %.

4. Технології зберігання, переробки та стандартизації сільськогосподарської продукції. Ч.1. Основи післязбиральної доробки, зберігання, переробки та стандартизації плодоовочевої продукції: [навч. посібн.] ( Вченою радою НУБіПУ) / [Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І., Кіліан М., Сметанська І.М., Токар А.Ю., Войцехівська О.В., Орловський М.Й.] К.:ЦІТ Компрінт, 2017. 660с. – 20 %.

 

 

4

1. Каричковський Володимир Дмитрович, тема «Хіміко-технологічна оцінка плодів чорної смородини і йошти та оптимізація технології некріплених виноматеріалів з них», спеціальність – первинна обробка і зберігання продуктів рослинництва, 2005 рік.

2. Матенчук Людмила Юріївна, тема: «Якість овочевих соків і пюре залежно від умов отримання та зберігання сировини», спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва, 2013 рік.

3. Калайда Катерина Василівна, тема: «Формування та збереженість споживної цінності плодів актинідії та продуктів їхньої переробки», спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва, 2013 рік.

 

 

8

Відповідальний виконавець державної наукової програми  0116U003208 «Розробка  технологій зберігання і переробки продуктів рослинництва», підпрограма  «Розробка технологій раціонального використання плодів та овочів», тема: «Розроблення комбінованих харчових продуктів із застосуванням рослинних інгредієнтів».

 

 

11

Член спеціалізованих вчених рад :

1. Д 74.844.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарсь-ких наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва;

2. К 74.844.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-ських наук за спеціальністю 06.01.05 – мікробіологія.

Опонент дисертаційних робіт (всього – 8).

 

 

12

1. Патент на корисну модель № 89333, Україна, МПК С12G 1/100. Спосіб виробництва плодово-ягідного некріпленого десертного вина « Софіївські Зорі» / Токар А. Ю., Щербак (Україна). –  u 2013 15183; Заявл. 25.12.2013; Опубл. 10.04.2014;  Бюл. № 7. – 4с.

2.  Патент на корисну модель № 89332, Україна, МПК С12G 1/100. Спосіб виробництва плодово-ягідного некріпленого лікерного сортового вина « Горобинове» / Токар А. Ю., Щербак (Україна). –  u 2013 15182; Заявл.25.12.2013; Опубл. 10.04.2014;  Бюл. № 7.– 4с.

3. Патент на корисну модель № 89334, Україна, МПК С12G 1/100. Спосіб виробництва плодово-ягідного некріпленого десертного сортового вина «Суничне» / Токар А. Ю., Щербак (Україна). –  u 2013 15182; Заявл.25.12.2013; Опубл. 10.04.2014;  Бюл. № 7.– 3с.

4. (UA)10. Патент на корисну модель № 138299, Україна, МПК А23В 7/04. Спосіб виробництва аличево-кабачкової суміші протертої з цукром / Харченко З. М., Токар А. Ю. (Україна). –  u 2019 04764; Заявл. 06.05.2019. Опубл. 25.11.2019,  Бюл. № 22.– 4с.

5. Патент на корисну модель № 138258, Україна, МПК С12G 1/100.  Спосіб виробництва плодово-ягідного вина «Вишневе десертне некріплене» / Токар А.Ю. (Україна). – u 2019 04606; Заявл. 26.04.2019; Опубл. 25.11.2019;  Бюл. № 22.– 4с.

6. Патент на корисну модель № 138257, Україна, МПК С12G 1/100.   Спосіб виробництва плодово-ягідного вина «Агрусове міцне некріплене»/ Токар А.Ю. (Україна). – u 2019 4605; Заявл. 26.04.2019; Опубл. 25.11.2019;  Бюл. № 22 – 4 с.

 

 

13

        1. ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з дисциплін «Технологія консервування», Інноваційні технології консервованих продуктів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». Умань, 2019. 62с.

   2. ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання  спеціальності 181 «Харчові технології». Умань, 2019. 32с.

        3. Інноваційний інжиніринг консервних підприємств: Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Інноваційний інжиніринг консервних підприємств» студентам спеціальності 181 «Харчові технології» програма підготовки «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Умань,2018. 90 с.

        4. Інноваційний інжиніринг консервних підприємств: Методичні вказівки по виконанню практичних занять з дисципліни «Інноваційний інжиніринг консервних підприємств» студентам спеціальності 181 «Харчові технології». Умань, 2018. 77 с.

5. Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства» студентам спеціальності 181 «Харчові технології» програма підготовки «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Умань,2020. 90 с.

6. Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства» студентам спеціальності 181 «Харчові технології» програма підготовки «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Умань,2020. 100 с.

 

 

15

1. Йошта свіжа. Технічні умови: ДСТУ 7334:2013 / розробники В. Каричковський, Л. Матенчук, А. Токар. –  [Чинний від 2014–01–01]. – М.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 6 с.

2. DEVELOPMENT OFRESIPTURES OF CANNED SMOTHIES MADE FROM ZUCCHINI AND FRUITS /[ A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko and outher] // EUREKA LIFE SCITNCES. 2018. Y.4(16). P.56-62.

3. Токар А.Ю.  Вина плодові, або фруктани //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. № 6–1 (14–15) 2018–2019. С.78–80. www.techdrinks.info

4. Токар А.Ю. Виготовлення некріплених плодово-ягідних вин у фермерських господарствах та домашніх умовах //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. № 6 (19). 2019. С. 85–88 . www.techdrinks.info

 

 

16

1.Член технічного комітету стандартизації ТК 179 «Продукція садів виноградників і виноробна продукція», підкомітет «Продукція виноробства».

 

 

17

21 рік (Уманський консервний завод - лаборант, технік-лаборант, хімік, інженер-технолог, майстер, старший майстер, начальник  зміни, начальник винного цеху, інженер-технолог II категорії консервного виробництва)

Основні публікації за напрямом

1. Токар А.Ю. Виноробство із плодів та ягід:[підручник] /  Литовченко О.М., Токар А.Ю.; За ред. О.М. Литовченка. Умань: УВПП, 2007. 430 с.

2. Технології консервування плодів та овочів: [підручник]; за  заг. ред. А.Ю.Токар. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2015. 568 с.

3. Підручник з грифом ВНЗ «Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів». Колектив авторів. Мелітополь, 2017. 290 с.

4. Токар А.Ю. Технологія консервування. Розрахунки: [Практичний посібник].– Частина І. Умань: 2010. 58 с.

5. Технологічні і теплові розрахунки вакуум-апаратів типу МЗС-320 у консервуванні / [А. Ю.Токар, З. М. Харченко, С. С. Миронюк, Т.В.Волкова, О.І. Аністратенко.].  Умань: Видавець «Сочінський»,  2012.   135 с.

6. Технології зберігання, переробки та стандартизації сільськогосподарської продукції. Ч.1. Основи післязбиральної доробки, зберігання, переробки та стандартизації плодоовочевої продукції: [навч. посібн.] / [Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І., Кіліан М., Сметанська І.М., Токар А.Ю., Войцехівська О.В., Орловський М.Й.] К.:ЦІТ Компрінт, 2017. 660 с.

7.         Токар А.Ю., Кобєлєва С.М, Найченко В.М. Консерви з агрусу для дітей. Харчова і переробна промисловість. – 1993. – №6. – С. 25.

8   Токар А.Ю., Фогел Й.Ю.  Вирощування та переробка ягід йошти. Методичні рекомендації схвалені Вченою радою Закарпатського інституту агропромислового виробництва, протокол №1 від 28.01.1994. В.Бахта, 1994.  С. 23–27.

9. Токар А.Ю. Кобєлєва С.М., Найченко В.М. Особливості хімічного складу плодів агрусу різних сортів. Зб. наук. праць до 150-річчя УСГІ «Біолого-екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України». Київ: Сільгоспосвіта, 1994. С. 233-237. 

10. Токар А.Ю.  Продукти харчування з плодів чорної смородини на захист здоров’я / А.Ю. Токар, Н.М. Осокіна, М.К. Дедікова, Р.В. Бабешко. Зб. наук. праць Уманської сільськогосподарської академії. Київ, 1997. С. 305 – 307.

11. Токар А.Ю., Осокіна Н.М., Бабешко Р.В.  Якість плодоовочевих пюре в сучасних екологічних умовах.  Зб. наук. праць Уманської СГА. Київ, 1997. С.305–307.

12. Токар А.Ю., Найченко В.М. Нові плодоовочеві консервовані продукти для дієтичного і дитячого харчування. Зб. наук. праць «Наука і освіта».  Кн. 11.  Київ, 1997. С. 58 – 62.

13. Токар А.Ю., Осокіна Н.М., Бабешко Р.В.  Хіміко-технологічна оцінка плодів йошти та їх придатність до переробки на консерви. Зб. наук. праць Уманської СГА.  К.иїв 1997.  С.305 – 307.

14. Токар А.Ю. Вплив раси дріжджів на якість виноматеріалів. Зб. наук. пр. Уманської с. – г. акад. Умань, 1998. С. 161–163.

15. Токар А.Ю., Осокіна Н.М., Дедікова М.К. Визначення вмісту цукрів в плодах ягідних культур за рівнянням регресії. Зб. наук. пр. Уманської с.-г. акад.  ,,Сучасні проблеми рослинництва і кормовиробництва”. Умань, 1998.  Ч. 2. С. 35–37.

16. Токар А.Ю., Шпильова Н.В., Каричковський В.Д.  Нова сировина для виноробства Зб. наук. пр. Уманської с. – г. акад.  Умань, 1999. С. 305–309.

17. Токар А.Ю. Радяться винороби. За сільськогосподарські кадри. 1999. 28 жовтня. – № (17 – 20) (540).

18. Токар А.Ю., Каричковський  В.Д. Виготовлення чорносмородинових виноматеріалів. Зб. наук. пр. Уманської с.–г. акад.  Умань: Уманська с.–г. акад., 2000.  С. 398–402.

19. Токар А.Ю. Вміст зольних елементів у плодах агрусу і пюре з них.  Зб. наук. праць Уманської СГА, присвячений 100-річчю з дня народження С.С. Рубіна. Умань, 2000.  С. 386 – 391.

20. Токар А.Ю. Зміна вмісту титрованих і накопичення летких кислот у некріплених плодових виноматеріалах. Зб. наук. праць УДАУ.  Київ: Товариство «Знання» України, 2001.  № 52.  С. 173–176.  

21. Токар А.Ю. Сторінки історії досліджень із зберігання та переробки / [А.Ю. Токар, В.М. Найченко, Г.С. Гайдай, В.В. Заморський, Ю.В. Коларьков]. Садівництво: Міжвід. наук. темат. зб.  Київ: Нора Друк, 2001. С. 210–213.  

22. Токар А.Ю. Накопичення летких кислот у некріплених плодових виноматеріалах. Наук. вісн. Нац. аграрного ун-ту. К.иїв, 2002. Вип. 47.  С. 215–218.

23. Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю. Новий напрям у переробці овочевої сировини.  Зб. наук. праць Уманської ДАУ. Умань, 2002. № 55. С. 188 – 195.

24. Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю. Натуральні продукти харчування для дітей і хворих людей.  Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Вип. 9: Сучасні технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв.  Харків, 2002.  С. 459 – 465.

25. Токар А.Ю., Локванець О.В., Давлетханова О.А.  Використання сучасних ЕОМ для вирішення прикладних задач виноробства. Зб. студ. наук. пр. УДАУ.  Умань, 2002. С. 57 – 59.

26. Токар А.Ю. Технологія вина з підвищеною біологічною цінністю. Зб. наук. праць Уманського ДАУ (спеціальний випуск): Біологічні науки і проблеми рослинництва. Присвячується 160-річчю навчального закладу. Умань, 2003. С. 923–925.

27. Токар А.Ю. Особливості технології некріплених вин на яблучній основі. Зб. наук. пр. Уманського держ. Аграрного ун-ту. 2004. № 58. С. 303–311.

28. Токар А.Ю, Матенчук Л.Ю.  Вдосконалення рецептур і розширення асортименту плодоовочевих нектарів. Зб. наук. праць Уманського ДАУ, присвячено 160-річчю навчального закладу.  Умань, 2004. № 58. С. 278 – 282.

29. Токар А.Ю., Каричковський В.Д. Ефективність виробництва плодово-ягідних вин з чорної смородини і йошти за різних способів первинної обробки сировини.  Сад, виноград і вино України.  2004. № 10–12. С. 28–29.

30. Токар А.Ю., Щербак М.А. Хіміко-технологічна оцінка яблук з метою визначення їх придатності до переробки на некріплені виноматеріали. Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун-ту.  Умань, 2005.  Вип. 61.  Ч. 1.  С. 356–361.

31. Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю.  З овочевої та плодової сировини. Харчова і переробна промисловість. 2005. № 7. С. 20–21.

32. Токар А.Ю.,  Кобєлєва С.М., Щербак М.А. Хіміко-технологічна оцінка яблук з метою визначення їх придатності на некріплені виноматеріали.  Наук. праці Одеської нац. академії харчових технологій.  Вип. 29. т.1.  Одеса, 2006. С. 170–172.

33. Токар А.Ю. Виготовлення некріплених виноматеріалів з аґрусу. Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун-ту.  Умань, 2006.  Вип. 62. Ч. 1: Агрономія. С. 210–214.

34. Токар А.Ю. Хіміко-технологічна оцінка рас дріжджів при виготовленні некріплених виноматеріалів з яблук сорту Гала. Зб. наук пр. Уманського держ. аграрного ун-ту. Умань, 2006. Вип. 63. Ч. 1: Агрономія.  С. 202–206.

35. Токар А.Ю., Литовченко О.М. Аромат утворювальний комплекс в некріплених плодово-ягідних виноматеріалах.  Вісн. Сумського нац. аграрного ун-ту.  Суми, 2006. Вип. 11–12 (12–13). С. 77–81. 

36. Токар А.Ю. Перспективні раси дріжджів.  Харчова і переробна промисловість. 2006. № 10. С. 26 – 27.

37. Токар А.Ю., Литовченко О.М., Каричковський В.Д. Інтенсивність бродіння сусел як показник контролю за процессом.  Пр. Таврійської держ. агротехн. акад.  Мелітополь, 2006.  Вип. 44. С. 192–197.

38. Токар А.Ю. Вміст цезію та стронцію в плодово-ягідних виноматеріалах.  Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграрного ун-ту.  Серія: Технічні науки.  Вінниця, 2006.  Вип. 1.С. 66–67.

39. Токарь А.Е., Харченко З.М., Матенчук Л.Ю.  Технологии переработки овощей с использованием природных подкислителей.  Овощеводство. 2006. №8(20). С. 72–73.

40. Токарь А.Е. О накоплении метилового спирта в некрепленых плодово-ягодных виноматериалах.  Научн. тр. Нац. аграрного ун-та южный филиал ,,Крымский агро-технол. ун-т”: Энергосберегающие технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции (технические науки). Симферополь, 2006. Вып. №  93. С. 111–113.

41. Патент на корисну модель UA 20640 Україна, МПК (2007) C12G 1/00. Експрес метод визначення масової концентрації залишкового екстракту у яблучних виноматеріалах і винах / Токар А.Ю.(Україна). – № u2006 03439; Заявл. 29.03.2006; Опубл. 15.02.2007, Бюл. №2, 2007 р. – 4 с.

42. Патент на корисну модель UA 21714 Україна, МПК (2006) C12G 1/00. Спосіб виробництва плодового солодкого вина ,,Скарби Софії” / Токар А.Ю. (Україна).  – № u2006 13609; Заявл. 22.12.2006; Опубл.15.03.2007, Бюл. №3, 2007 р. – 6 с.

43. Патент на корисну модель UA 21715 Україна, МПК (2006) C12G 1/00. Спосіб виробництва плодово-ягідного вина ,,Мускатний аромат” / Токар А.Ю.(Україна). – № u2006 13610; Заявл. 22.12.2006; Опубл.15.03.2007, Бюл. №3, 2007 р. – 6 с.

44. Патент на корисну модель UA 21716 Україна, МПК (2006) C12G 1/00. Спосіб підвищення масової концентрації титрованих кислот при виготовленні плодових солодких вин на яблучній основі / Токар А.Ю. (Україна). – № u2006 13612; Заявл. 22.12.2006; Опубл.15.03.2007, Бюл. №3, 2007 р. – 4с.

45. Токар А.Ю., Мазур В.А. Аромат утворювальний комплекс яблучних виноматеріалів. Товари і ринки: Міжнар. наук. – практ. журн.  2007.  №1. С. 75–80.

46. Токар А.Ю. Розроблення технології вина «Скарби Софії». /Наук. вісн. Нац. аграрного ун-ту. 2007.№ 105. С. 241–243.

47. Токар А.Ю. Виготовлення малинових некріплених виноматеріалів і оцінка їх якості. Темат. зб. наук. пр.: Обладнання та технології харчових виробництв. Донецький націон. ун-т економіки і торгівлі, 2007. Вип. 17. Т. 1. С. 128–133.

48. Токар А.Ю., Кобєлєва С.М. Біотрансформація органічних кислот при бродінні плодово-ягідних сусел. Наук. пр. Одеської нац. акад. харчових технологій.  Одеса, 2007. Вип. 31. Т. 1. С. 194–199.

49. Токар А.Ю. Зміна вмісту цукрів при бродінні високоцукристих яблучних сусел. Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун-ту. Умань, 2007. Вип. 65. С. 220–229.

 50. Пат.21713 Україна, МПК А23 7/00. Спосіб переробки кабачків / Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю.; заявник і патентовласник Л. Ю. Матенчук – № u2006 13608; заявл. 22.12.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3/2007.

51. Токар А.Ю. Способи обробки мезги плодів сливи та якість виноматеріалів. Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун-ту. Умань, 2007. Вип. 64. Ч.1: Агрономія.  С. 65–71.

52. Токар А.Ю. Біологічна цінність плодово-ягідних некріплених виноматеріалів. Зб. наук. пр. Дніпропетровського держ. аграрного ун-ту. 2007. № 2. С. 55–58.

53. Токарь А.Е. Страницы истории плодово-ягодного виноделия. Магарач. Виноградарство и виноделие.  2007. № 3. С. 38–39.

54. Токарь А.Е., Литовченко А.М. Научно-теоретическое обоснование совершенствования технологии натуральных плодово-ягодных некрепленых вин.  Виноделие и виноградарство. 2007.  № 5. С. 20 – 21.

55. Токар А.Ю., Войцехівський В.І.  Методика визначення кращої раси дріжджів при виготовленні некріплених плодово-ягідних вин. Наук. вісн. Нац. аграрного ун-ту.  Київ, 2008.  Вип. 118. С. 245–250.

56. Токар А.Ю.  Оптимізація процесу бродіння та якості некріплених виноматеріалів з яблук сорту Пепінка золотиста. Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун-ту. Умань, 2008.  Вип. 67.  Ч.1: Агрономія. С. 114–122.

57. Токар А.Ю., Каричковський В.Д. Вміст біологічно-активних речовин у виноматеріалах і плодах чорної смородини та йошти. Наук. пр. Нац. ун-ту харчових технологій. Київ: НУХТ, 2008. № 24. С. 28–29.

58. Токар А.Ю., Кобєлєва С.М. Вміст спиртів у плодово-ягідних виноматеріалах. /Наук. пр. Одеської нац. акад. харчових технологій.  Одеса, 2008. Вип. 34.  Т. 2. С. 214–217.  

59. Токар А.Ю., Мазур В.А. Біологічно активні речовини некріплених плодово-ягідних виноматеріалів. Товари і ринки: Міжнар. наук. – практ. журн. 2008. № 2. С. 95–100.

60. Токарь А.Е., Литовченко А.М. Химико-технологическая оценка дрожжей при изготовлении некрепленых сортовых виноматериалов. Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. Ялта, 2008. Т. 38. С. 82–87.

61. Токарь А.Е., Литовченко А.М. Научно-теоретическое обоснование совершенствования технологии натуральных плодово-ягодных некрепленых вин.  ВиноГрад. 2008.  № 8.   С. 40 – 43.

62. Технологічна інструкція на виробництво вина плодово-ягідного десертного «Скарби Софії»: ТІ 00011050-244-2008, затв. заступником Міністра аграрної політики України С.І. Мельником.  [Чинна з 2008–04–17].  Київ: Мінагрополітики України, 2008. 9 с.

63. Технологічна інструкція на виробництво вина плодового солодкого «Дивосад»: ТІ 00011050-245-2008, затв. заступником Міністра аграрної політики України С.І. Мельником.  [Чинна з 2008–04–17]. Київ: Мінагрополітики України, 2008. 12 с.

64. Токар А.Ю. Непрямі показники якості некріплених плодово-ягідних виноматеріалів.  Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун-ту. Умань, 2009.  Вип. 70. Ч.1: Агрономія.  С. 110–117.

65. Токар А.Ю. Показники на допомогу визначення якості та натуральності плодово-ягідних вин.  ВиноГрад.  2009. № 5(16).  С. 64–67.

66. Токар А.Ю. Хіміко-технологічна оцінка плодів аґрусу для виготовлення некріплених виноматеріалів. Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного ун-ту. Умань, 2009. Вип. 71. Ч.1: Агрономія. С. 85–93.

67.  Токар А.Ю., Войцехівський В.І. Органолептична оцінка і вміст терпенових спиртів у спиртованих яблучних соках. Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрого ун-ту.  Умань, 2009.  Вип. 70. Ч. 1: Агрономія.  С. 125–128.

68. Токар А.Ю., Войцехівський В.І., Кюрчева Л.М.  Зміни хімічного складу суничних спиртованих соків при зберіганні. Наук. вісн. НУБ і ПУ. № 140. Київ, 2010.  С. 270–273.

69. Токар А.Ю. Хіміко-технологічна оцінка плодів бузини чорної та розробка технології некріплених виноматеріалів з них.  Наук. пр. Одеської нац. акад. харч. технологій. 2010. Т.2.  Вип. 38.  С. 37 –41. 

70. Токар А.Ю., Каричковський В.Д.  Вплив способів первинної обробки сировини на вихід соку з плодів чорної смородини і йошти при виготовленні виноматеріалів з них Харчова наука і технологія: наук.-виробн. журн. 2010. № 3(12).  С. 68–71.

71. Консерви. Пюре українські. Технічні умови: СОУ 15.3 –37–825:2009.  [Чинний від 2010-06-01]. Київ: Мінагрополітики України, 2009. 24 с.

72. Токар А.Ю., Миронюк С.С., Миронюк Л.С.  Хіміко-технологічна оцінка плодів йошти та їх придатність до переробки на консерви.  Зб.наук.пр. Уманського національного університету садівництва. Умань, 2010.  Вип. 74.  Ч.1: Агрономія.  С. 182–186.

73. Токар А.Ю. Економічна ефективність консервування продуктів з йошти / А.Ю. Токар, О.Г. Мачушенко, Н.С. Руда та ін.   Зб. наук. пр. УНУС. Ч.2: Економіка.  Вип. 75. Умань, 2011. С. 346–351.

74. Токар А.Ю. Формування якості, ціни й конкурентоспроможності суничних вин [Електронний ресурс] / А.Ю. Токар,  О.Г. Мачушенко, Н.С. Руда, В.І.Войцехівський // Наукові праці НУБіПУ–2011. 7(23). Режим доступу до журналу: http // www/ nbuv/gov/ua/e-journals/Nd/2011_7/11 tancsw/pdf.

75. Токар А.Ю., Руда Н.С., Щербак М.А. Економічна ефективність яблучних некріплених виноматеріалів.  Вісник Львівського національного аграрного університету. № 15(1): Агрономія . Львів, 2011. С. 130 –136.

76. Токар А.Ю. Біохімічний склад чорносмородинових і йоштових виноматеріалів залежно від способів приготування сусла, їх харчова і дієтична цінність / А.Ю. Токар, В.Д. Каричковський, Г.І. Каричковська, К.В. Демченко. Вісн. Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі ім.  М. Туган-Барановського: наук. журн.  2011. С. 136–141.

77. Токар А.Ю., Калайда К.В., Корінна А.В.   Хіміко-технологічна оцінка плодів актинідії. Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва. Умань, 2011. № 76. Ч.1: Агрономія. С. 187–191.

 78. Токар А.Ю. Оцінка придатності плодів шовковиці чорної для виготовлення некріплених виноматеріалів. Виноградарство и виноделие:   сб. научн. тр. НИВ и В «Магарач».  XLI. Ч.2.  Ялта, 2011. С. 107–109.

79. Токар А.Ю, Миронюк С.С., Худік Л.М.  Удосконалення технології  та розширення асортименту консервів із баклажанів.  Наук. прац. ОНАХТ.  Одеса.  Вип. 40.  Том ІІ. С. 57–60.

80. Токар А.Ю., Литовченко О.М.,  Матенчук Л.Ю.  Здоров'я малечі    Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сад, виноград і вино України». 2011.  №  11-12.  С. 12–13.

81. Токар А.Ю., Миронюк С.С., Худік Л.М.  Харчова і дієтична цінність закусочних консервів з плодів баклажана, виготовлених за різними рецептурами. Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва. Умань, 2011.  № 76. Ч.1: Агрономія. С. 161 – 164.

82. Токар А.Ю., Войцехівський   В.І., Кюрчева Л.М.    Зміни хімічного складу суничних спиртованих соків при зберіганні.  Наук. вісн. НУБ і ПУ. № 140.  Київ, 2011. С. 270 – 273.

 83. Токарь А.Е., Миронюк С.С., Войцеховский В.И. Содержание оксибензойных и оксикоричных кислот в продуктах переработки из плодов йошти.  Перспективы развития технологий хранения и переработки плодов и ягод в современных экономических условиях»: материалы междунар. науч. конф.,  посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук Р.Э. Лойко 9-11 октября 2012. РУП «Ин-т плодоводства» редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. – Самохваловичи, Беларусь. – С. 202-205.

84.  Патент на корисну модель № 77783 Україна, МПК А 23В1/00. Спосіб зберігання плодів актинідіїї / Найченко В.М.,Токар А.Ю, Калайда К.В.(Україна). –­  № U201210263.; Заявл.30.08.2012; Опубл. 25.02.2013 ; Бюл. № 4 ­

85. Патент на корисну модель № 78123 Україна,МПК А23В7/00. Спосіб виробництва компоту з актинідії / Токар А.Ю.,Скрипченко Н.В.,Калайда К.В.( Україна). ­–  № U 201210259; Заявл.30.08.2012; Опубл. 11.03.2013; Бюл. № 5.­

86. Патент на корисну модель № 78124 Україна, МПК А 23В7/00. Спосіб виробництва конфітюру яблучно- актинидієвого функціонального харчування / Токар А.Ю.,Калайда К. В.; (Україна). –­   № U201210260; Заявл. 30.08.2012; Опубл.11.03.2013; Бюл. № 5. ­

87.   Патент на корисну модель № 78125 Україна, МПК А23Р1/00. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинидієвого з чорницею функціонального харчування / Токар А.Ю., Калайда К.В. (Україна).­  – № U201210261; Заявл.30.08.2012; Опубл.11.03.2013;  Бюл. № 5.

88. Патент на корисну модель № 78126 Україна , МПК А23Р1/00. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинидієвого з аронією функціонального харчування / Токар А.Ю., Калайда К.В. (Україна). ­ – № U2012102; Заявл.30.08.2012; Опубл. 11.03.2013; Бюл.  № 5.­

89. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технологія консервування плодів та овочів (складова частина): [Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІ– ІΎ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України].  Київ: «Аграрна освіта», 2012. 17 с.

90.  Токар А.Ю., Каричковський В.Д., Орел О.В. Формування ароматотвірного комплексу некріплених виноматеріалів з плодів чорної смородини.  Наук .пр. Одеської нац. акад. 2012. Т. 2. Вип. 42. С. 39–45.

91. Токар А.Ю., Калайда К.В. Оцінка плодів актинідії для продуктів функціонального харчування.  Збірник наукових праць УНУС. Умань. 2012.  Вип. 79.  С. 151–156.

92. Токар А.Ю., Сокирська Л.М.  Підвищення біологічної  та енергетичної цінності овочевих консервів шляхом розширення їхнього асортименту. Збірник наук. пр. УНУС. Умань. 2012. Вип. 79.  С. 157–161.

93. Токар А.Ю., Калайда К.В. Порівняльна оцінка якості різних сортів актинідії для виготовлення продуктів функціонального харчування. Збірник наукових праць УНУС. Умань. 2012. Вип. 78.  С. 151–156.

94. Токар А.Ю., Руда Н.С. Трансформаційні процеси на ринку продукції плодоовочівництва у Черкаській області.  Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва.  Вип. 81. Ч.2: Економіка. Умань, 2012.  С. 368–374.

95. Токар А.Ю., Голодрига О.В.  Симбіотична та мікробіологічна активність посівів сої під впливом півоту, ризогуміну і біолану. Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва.  Вип. 81. Ч.1: Агрономія. Умань, 2012. С. 227–232.

96. Токарь А.Е., Литовченко А.М., Войцеховский В.И.  Плодовое вино – полезно и хмельно. Овощи и фрукты. 2012. ноябрь. С. 52-53.

97. Токарь А.Е., Калайда К.В.  Сравнительная оценка качества плодово-ягодного сырья для изготовления напитков функционального назначения [Электронный ресурс]. Напитки. Технологии и инновации. 2012. № 9 (14). Режим доступа: http: // www.techdrinks. Com.ua ru/ news/wiew/705/

98. Токарь А.Е.  Йошта – ценное сирье для напитков / [А.Е.Токарь, В.Д. Каричковский, С.С. Миронюк, М.А. Щербак] // Технологии и инновации.  2013. № 5. С.50–51. 

99. Токарь А.Е., Войцеховский В.И. Переработка абрикос .  Овощи и фрукты.  2013.  июнь.  С. 68-73.

100. Патент на корисну модель № 77165 Україна, МПК A23B 7/00. Спосіб виготовлення овочеплодових соків з покращеним ароматом / Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю.; заявник і патентовласник Л. Ю. Матенчук – № u2012 11191; заявл. 27.09.2012; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.

101. Токар А.Ю., Матенчук Л. Ю. Використання кабачків для виробництва овочево-фруктових соків.  Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграрного ун-ту. 2013. Вип. 3(73).  С. 179 – 185.

102.  История и перспективы плодово-ягодных вин /  [А. М. Литовченко, А. Е. Токарь, В. М. Войцеховський и др.]. Технологии. Инновации. 2013. № 11–12.  С. 65–67.

103. Войцеховский В. И. Качество красных столовых вин приготовленных в ДП ’’ Первомайский винзавод ’’ АР Крым / Войцеховский В. И., Токарь А. Е. – http: //www.sworld.com.ua /index. php /ru/ conference / the – content – of – confereuces / archives – of – individual – confereuces / march – 2014.

104. Токар А.Ю., Щербак М.А. Хіміко-технологічна оцінка дріжджів у виготовленні некріплених виноматеріалів з плодів смородини чорної. Виноградарство і виноробство.  Одеса,2015. С. 205–210.

105. Патент на корисну модель № 89333, Україна, МПК С12G 1/100. Спосіб виробництва плодово-ягідного некріпленого десертного вина " Софіївські Зорі" / Токар А. Ю., Щербак (Україна). -  u 2013 15183; Заявл. 25.12.2013; Опубл. 10.04.2014;  Бюл. № 7. - 4с.

106.  Патент на корисну модель № 89332, Україна, МПК С12G 1/100. Спосіб виробництва плодово-ягідного некріпленого лікерного сортового вина " Горобинове" / Токар А. Ю., Щербак (Україна). -  u 2013 15182; Заявл.25.12.2013; Опубл. 10.04.2014;  Бюл. № 7.- 4с.

107. Патент на корисну модель № 89334, Україна, МПК С12G 1/100. Спосіб виробництва плодово-ягідного некріпленого десертного сортового вина "Суничне" / Токар А. Ю., Щербак (Україна). -  u 2013 15182; Заявл.25.12.2013; Опубл. 10.04.2014; Бюл. № 7. – 3с.

108. Йошта свіжа. Технічні умови: ДСТУ 7334:2013 / розробники В. Каричковський,

Л. Матенчук, А. Токар. [Чинний від 2014–01–01].  М.: Мінекономрозвитку України, 2014. 6 с.

109. Токар А.Ю., Миронюк С.С. Збереженість плодів баклажана за умови оброблення речовинами антимікробної дії. Зб. наук. пр. «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі». Харків: ХДУХТ, 2015. С. 400–409.

110. Экономическая эффективность переработки плодов и ягод на некрепленные виноматериалы / [Токарь А.Е., Руда Н.С., Ребеков М.Б., войцеховский В.И.]. Вопросы экономики и управления. 2015.  № 2.  С. 60–64.

111. Токарь А.Е., Ковтунюк З.И., Коваль Н.Ю. Урожайность и качество продукции гибридов капусты брокколи  при использовании суперабсорбентов. Научные статьи государственного аграрного университета Молдовы. Вып. 2.  Кишинев, 2015.  С. 235 –238.

112. Токар А.Ю., Попова Н.В., Миронюк С.С. Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на мікробіологічне псування плодів баклажана. Наук. пр. НУХТ.  К.: НУХТ, 2015.  Т. 2.  № 3. С 231–237.

113. Токар А.Ю., Руда Н.С. Конкурентоспроможність консервованих продуктів з плодів та овочів.  Зб. наук. пр. Уманського НУС. Вип. 88. Ч.2: Економічні науки.  Умань, 2016.  С. 109–115.

114. Токар А.Ю. Зміна вмісту органічних кислот під час бродіння плодових сусел. Вісник Уманського НУС. 2015. №2.  С.39–43.

115. Токар А.Ю., Миронюк С.С. Вплив оброблення баклажанів на зменшення всмоктування олії під час їх обсмажування. Зб. Наук. пр. ХДУХТ «Прогресивні техніка і технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі». Харків: ХДУХТ, 2016. С.181– 192.

116. Токар А.Ю., Миронюк С.С. Вплив способу оброблення баклажанів на якість закусочних консервів з них //Техніка, енергетика, транспорт АПК: журнал Вінницького нац.. аграрн. ун-ту.  № 2(97).  2017.  Вінниця, 2017.  С. 89–94.

117.  Токар А.Ю., Миронюк С.С., Матенчук Л.Ю. та ін. Відбір рас активних сухих дріжджів для виготовлення яблучних некріплених виноматеріалів. Зб. наук. пр. УНУС. 2017. Вип. 91. Ч.І: с.-г. науки. С.92–99.

118. Токар А.Ю., Харченко З.М., Харченко О.С. Збереженість аскорбінової кислоти у конфітюрах // Вісник УНУС, 2014. №2. С.41–44.

119. Вихід соку з яблук, оброблених інгібітором етилену після збирання, під час холодильного зберігання / [Мельник О.В., Токар А.Ю., Дрозд О.О., Жмуденко Ю.М., Бойчева Н.П.] // Вісник УНУС. 2017. №2. С.80–84,

120. Combination of vegetable-fruit formulation   composition    for    obtaining     high  quality products /[ A. Tokar, L. Matenchuk,  Z. Kharchenko and outher] // ESTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES. 2018. 4/11 (94). P.55-60.

121. DEVELOPMENT OFRESIPTURES OF CANNED SMOTHIES MADE FROM ZUCCHINI AND FRUITS /[ A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko and outher] // EUREKA LIFE SCITNCES. 2018. Y.4(16). P.56-62.

122. Токар А.Ю., Миронюк С.С., Волкова Т.В. Математичне моделювання технологічного процесу обсмажування овочів в олії // Наук. праці НУХТ. 2018. Т.24. №1. С. 228–233.

123. Хіміко-технологічна оцінка сортових яблучних соків / [Войцехівський В.І., Войцехівська О.В., Токар А.Ю., Кузнєцов А.В.] // International periodic scientific journal. ONLINE: www.moderntechno.de. Modern engineering and innovative technologies. Technical sciences Issue. № 5. Vol. 3. October 2018. C.96- 99.

124. Формування якості некріплених суничних виноматеріалів за використання різних рас дріжджів // Наукові праці НУХТ. Т.24. № 6. С.179–187 //с.179.

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28636/4/Том24_%236%20%282%29.pdf

 125. Тokar А.Yu., Gayday I.V., Yushina O.Yu., Litovchenko O.M., Voitsekhivskyi V.I. Optimize the fermentation process of strawberry must for unfortified wine //  Наукові доповіді НУБіП України.  Біологія, біотехнологія, екологія. № 2 (78), 2019. 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/12611

126. Токар А.Ю.  Вина плодові, або фруктани //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. № 6–1 (14–15) 2018–2019. С.78–80. www.techdrinks.info

127. Токар А.Ю., Миронюк С.С., Волкова Т.В. Математичне моделювання технологічного процесу обсмажування овочів в олії // Наук. праці НУХТ. 2018. Т.24. №1. С. 228–233

 128. Хіміко-технологічна оцінка сортових яблучних соків / [Войцехівський В.І., Войцехівська О.В., Токар А.Ю., Кузнєцов А.В.] // International periodic scientific journal. ONLINE: www.moderntechno.de. Modern engineering and innovative technologies. Technical sciences Issue. № 5. Vol. 3. October 2018. C.96- 99.

129. Формування якості некріплених суничних виноматеріалів за використання різних рас дріжджів // Наукові праці НУХТ. 2019. Т.24. № 6. С.179–187.

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28636/4/Том24_%236%20%282%29.pdf

130. Тokar А.Yu., Gayday I.V., Yushina O.Yu., Litovchenko O.M., Voitsekhivskyi V.I. Optimize the fermentation process of strawberry must for unfortified wine //  Наукові доповіді НУБіП України.  Біологія, біотехнологія, екологія. № 2 (78), 2019. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/12611.

131. Токар А.Ю. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Айдаред у виготовленні некріплених солодких вин / А.Ю. Токар, І.В. Гайдай, Л.Ю. Матенчук, З.М. Харченко. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського, Т. 30 (69), № 3, 2019, Ч. 2, С. 107-113.

132.  Токар А. Биологическая ценность плодов малины  / Войцехівський В., Андрусик А., Васьковський Б., Войцехівська О., Васьковська С., Токар А. // Вісник Київського нац. ун-ту  ім. Тараса Шевченка. 2019. Вип.1(26). С.21–25.

133. Токар А.Ю. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Спартан для солодких вин / Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю., Харченко З.М., Миронюк С.С., Войцехівський В.І. Збірник наук. пр. УНУС. № 95. Сільськогосподарські науки. 2019. С.44–55.

134. Токар А.Ю. Виготовлення некріплених плодово-ягідних вин у фермерських господарствах та домашніх умовах //Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. № 5 (19). 2019. С.   . www.techdrinks.info

135. (UA)10. Патент на корисну модель № 138299, Україна, МПК А23В 7/04. Спосіб виробництва аличево-кабачкової суміші протертої з цукром / Харченко З. М., Токар А. Ю. (Україна). –  u 2019 04764; Заявл. 06.05.2019. Опубл. 25.11.2019,  Бюл. № 22.– 4с.

136. Патент на корисну модель № 138258, Україна, МПК С12G 1/100.  Спосіб виробництва плодово-ягідного вина «Вишневе десертне некріплене» / Токар А.Ю. (Україна). – u 2019 04606; Заявл. 26.04.2019; Опубл. 25.11.2019;  Бюл. № 22.– 4с.

137. Патент на корисну модель № 138257, Україна, МПК С12G 1/100.   Спосіб виробництва плодово-ягідного вина «Агрусове міцне некріплене»/ Токар А.Ю. (Україна). – u 2019 4605; Заявл. 26.04.2019; Опубл. 25.11.2019;  Бюл. № 22 – 4с.

 138. Токарь А.Е.,  Войцеховский В.И., Войцеховская Е.В.  Сортовые особенности содержания терпеноидов в яблочных соках, приготовленнях из плодов яблони, виращенных в лесостеповой зоне Украины.  Перспективы развития технологий хранения и переработки плодов и ягод в современных экономических усло-виях»: материалы ме-ждунар. науч. конф., посвящ. 75- летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук     Р.Э. Лойко 9-11 октября 2012. РУП «Ин-т плодоводства» редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. – Самохваловичи, Беларусь. – С. 188-192.

139. Токарь А. Е. Содержание ароматических веществ в продуктах переработки из плодов йошты / Токарь А. Е., Миронюк С. С., Войцеховский В. И. // Современные сорта и технологии для интенсивных садов: материалы. Междунар. науково – практ. конф. 15 – 18 июля 2013 г. – Орел: ВНИИСПК, 2013. – С. 244.

140. Войцеховский В. И. Динамика содержания свободных аминокислот в земляничных соках при настаивании мезги / Войцеховский В. И., Войцеховская Е. В., Токарь А. Ю. // Современные сорта и технологии для интенсивных садов // Материалы Междунар. научно – практ. конф. 15 – 18 июля 2013 г.– Орел: ВНИНСПК, 2013. – С. 54 – 56.

141. Токарь Анастасия Ефимовна. Продуктивность растений и особенности  хранения продукции капусты брокколи / Токарь А. Е., Ковтунюк З. И., Коваль Н. Ю. //  Инновации в науке: сб. статей по материалам ХХХ междунар. науч. – практ. конф. - № 2 ( 27. февраль 2014 г. – И. – Новосибирск: Изд. ’’ Сибак ’’, 2014. – С. 10–15.

142. Войцеховский В. И. Качество красных столовых вин приготовленных в ДП ’’ Первомайский винзавод ’’ АР Крым / Войцеховский В. И., Токарь А. Е. – http: //www.sworld.com.ua /index. php /ru/ conference / the – content – of – confereuces / archives – of – individual – confereuces / march – 2014.

143. Токар А. Ю. Трансформаційні процеси у стратегії підприємств з виробництва консервованих овочів і плодів у Черкаській області /Токарь А. Ю., Руда Н. С. // Матер. Всеукр. наук. конф. молодих учених. – 42: Економічні та загальноосвітні науки. – Умань, 2013. – С. 148 – 149.

 144. Хіміко-технологічна оцінка дріжджів для виготовлення суничних виноматеріалів / Токар А.Ю., Гайдай І.В., Кравецька А.О. // Тези доп. Міжнародної наук.-практ. конф. «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, 24–25травня 2017 року.

145. Історія й сьогодення плодово-ягідного виноробства України. Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю., Харченко З.М., Юшина О.Ю., Побірченко О.М. Матеріали  Міжнародної наук.-практ. конф. «ТЕХНІЧНІ НАУКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС». Влоцлавек, Республіка Польща. 28–28 вересня 2019 року.

146. Оптимізація процесу бродіння яблучних сусел у виготовленні некріплених вин. Токар А.Ю та  ін. Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань.  23–24 травня 2019 р. С. 105–107.

147.  Розширення асортименту салатів функціонального призначення у закладах ресторанного господарства. Токар А.Ю. Матеріали ὙІ  Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної аграрної науки», присвяченої 175-річчю з дня застосування університету (у заочній формі навчання).  Умань. 21 листопада 2019 року.

148. Оптимізація процесу бродіння яблучних сусел у виготовленні некріплених вин. Токар А.Ю та  ін. Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань.  23–24 травня 2019 р. С. 105–107.

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія