+38 (04744) 3-43-82
Меню

Гайдай Ірина Володимирівна

Гайдай Ірина Володимирівна Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-22-12
Email: ft@udau.edu.ua

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Гайдай Ірина Володимирівна

Посада

Старший викладач кафедри технологій харчових продуктів, доцент

Освіта

Уманський державний аграрний університет

Магістр з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, диплом ЕР № 28227512 від 16 вересня 2005 року.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Диплом ДК №011495 від 25 січня 2013 р.

Спеціальність 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

Аспірантура:

2004–2007 рр., Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційного дослідження

Розробка технології плодово-ягідних алкогольних напоїв підвищеної біологічної цінності

Вчене звання

Доцент кафедри технологій харчових продуктів

Атестат АД № 001726 від 18 грудня 2018 р.

Останнє підвищення кваліфікації

«Одеський інститут післядипломної освіти» Національного університету харчових технологій

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070938/000234-17 від 4 листопада 2017 р.

Нагороди, звання

 

 

Стаж роботи

Загальний – 26 роки

Науково-педагогічний – 15 років

Дисципліни, що викладає

"Біологічно активні речовини в продуктах харчування", "Барна справа та організація роботи сомельє", «Виноробство», «Технологія бродильних виробництв»

 Види і результати професійної діяльності

Гайдай Ірини Володимирівни

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

Гайдай Ірина Володи мирівна

1

1.           Tokar, A., Matenchuk, L., Kharchenko, Z., Haidai, I., Zahorko, N., Tarasenko, V. et. al. (2018). Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 4/11 ( 94 ) 2018. Р.55 (Scopus)

2. Haidai Iryna, Novak Larysa, Matenchuk Liudmyla, Novikov Volodymyr(2019) PERSPECTIVES OF RASPBERRY USE IN OENOLOGY/ Carpathian Journal of Food Science and Technology no charge for article processing,Vol. 11 (1) 2019, P. 126-134. (Web of Science).

2

1.Bilko M, Permyakova A, Pashkovskiy A, Kalmykova I, Haidai I. (2018) Studyng the influence of yeast strains on the aroma of wines made from grape of zagrey variety. Technology audit and production reserves-№3/3(41). doi: 10.15587/2312-8372.2018.134979

2. Гайдай І.ВПерспективи використання дерену як сировини для отримання вин з підвищеною біологічною цінністю / І.ВГайдай // Наукові праці НУХТ. - № 53. – 2013. – С. 88 – 96.

3.Токарь А.Ю., Гайдай І.В., Юшина О.Ю., Войцехівський В.І. Формування якості некріплених суничних виноматеріалів за використання різних рас дріжджів / А.Ю. Токар, І.В. Гайдай та ін../ Наукові праці НУХТ 2018. Том 24, № 6, с. 180-187. doi: 10.24263/2225-2924-2018-24-6-23.

4. Tokar A.Yu., Gayday I.V, Yushina O.Yu., Litovchenko O.M., Voitsekhivskyi V.I. Optimize the fermentation process of strawberyy must for unfortified wine // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія. № 2 (78), 2019. http: // journals.nubip.edu.ua./index.php/Dopovidi / article / view/12611.

5. Токар А.Ю. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Айдаред у виготовленні некріплених солодких вин / А.Ю. Токарь, І.В. Гайдай, Л.Ю. Матенчук, З.М. Харченко // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського, Т. 30 (69), № 3, 2019, Ч. 2, ст.. 107-113.

6. Матенчук Л. Ю., Токар А. Ю., Гайдай І. В., Рибчак О. С. Технологічна експертиза сировини для виробництва соусів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 20. Т. 1. Мелітополь. 2020. С. 194.

7. Гайдай І.В. Біологічно активні речовини деренових напоїв як функціональних продуктів харчування /І.В.Гайдай, Л.Ю. Матенчук, А.Ю. Токар // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського, Т. 31 (70), № 2, 2020, Ч. 2, С. 95-99.

 

 

3

1.Burliai A., Burliai O., Butsyk R., Haidai I. Prospects for alternative agriculture development in Ukraine. Monografia of innovative development of economic entities. – Przeworsk. – 2018. – P.36-50.

10

Гарант першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 181 Харчові технології («Технології харчування»)

11

Опонент дисертаційних робіт (1 робота).

12

1.Патент на корисну модель Спосіб виробництва яблук сушених UA 130289 Україна, МПК (2018.01). / Харченко З.М., Гайдай І.В. - № u2018 01131; заявл. 06.02.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

2. Патент на винахід Спосіб виробництва плодово-ягідного десертного вина «Уманське кизилове»UA 94128 Україна, МПК C12G 1/00. / № а2009 05991; заявл. 10.06.2009; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 7, 11.04.2011.

 

 

13

1. Методичні вказівки для лабораторних занять з курсу «Біологічно активні речовини в продуктах харчування» для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології харчування» – Умань, 2020. – 29 с.

2.   Методичні вказівки для лабораторних занять з курсу «Основи роботи сомельє» для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітньої програми «Технології харчування». – Умань, 2020. – 40 с.

3.   Методичні вказівки для лабораторних занять з курсу «Виноробство» для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітньої програми «Технології харчування». – Умань, 2019. – 39 с.

 

 

15

1. Tokar, A., Matenchuk, L., Kharchenko, Z., Haidai, I., Zahorko, N., Tarasenko, V. et. al. (2018). Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits. EUREKA: Life Sciences, 4, 56–62. doi: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00678

2. Литовченко О.М., Гайдай І.ВЗастосування азотного живлення для дріжджів при виробництві яблучних виноматеріалів / О.МЛитовченкоІ.ВГайдай / International periodic scientific journal «Modern Scientific Researches», 2018, Issue № 6, Part 1, с. 33-37. doi: 10.30889/2523-4692.2018-06-01-046.

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія